Gwarancje i reklamacje

Last Updated: 3 grudnia, 2020

Wszystkie towary zakupione w sklepie Anaxer.pl są objęte 12-miesięczną gwarancją, chyba że szczegółowy opis produktu załączony przez producenta stanowi inaczej. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i technologiczne. W żadnym przypadku gwarancja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych. Gwarancji nie podlegają produkty nie dopuszczone do użytku w ruchu po drogach publicznych. Produkty oferowane w naszym sklepie są przeznaczone do normalnego użytku, chyba że zostały opisane w karcie produktu inaczej (np. przeznaczone do sportu ekstremalnego lub wyczynowego ) Warunki gwarancji nie będą respektowane w przypadku stwierdzenia eksploatacji produktów w sportach ekstremalnych.

Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, zniszczone należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, a także jak najszybciej powiadomić personel sklepu Extrem4x4 o zaistniałej sytuacji. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (w większości przypadków gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz). W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Przesyłkę taką należy dostarczyć kompletną w oryginalnym opakowaniu. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa klient.

Reklamacje rozpatrywane będą tylko po uprzednim wypełnieniu formularza reklamacyjnego on-line na zakładce „reklamacje” i nadaniu im numeru „RK”.
Sklep nie przyjmuje przesyłek z reklamowanym towarem bez uprzedniego zgłoszenia i jego potwierdzenia przez pracownika działu reklamacji.
Nie zlecamy firmom kurierskim odbioru reklamowanego towaru. Do chwili rozpatrzenia reklamacji, wszelkie koszty związane z jej obsługą (w tym koszt transportu towaru do naszej siedziby) pokrywa Kupujący.

Firma ANAXER Meller Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności za straty czasu i niewygody wynikające z przestojów sprzętu oraz inne szkody będące następstwem wady produktu oraz przeprowadzanego procesu reklamacji.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancją objęte są wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie, wady wykonania, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne, o ile ujawnią się one w ciągu roku od daty zakupu.
2. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest dostarczenie produktu do sprzedawcy.
3. Dostarczony produkt musi być kompletny czysty, i nieuszkodzony, z oryginalną powłoką i zabezpieczeniami.
4. Niniejszą gwarancją nie są objęte produkty uszkodzone wskutek, między innymi:
a) Nieprawidłowego montażu lub demontażu.
b) Nieautoryzowanych modyfikacji, obróbki, prac „usprawniających i ulepszających” i itp.
c) Eksploatowane niezgodnie z ich przeznaczeniem, lub w sposób niezgodny z instrukcją obsługi (o ile jest dołączona).
d) Stosowanie  sprzętu o złym stanie technicznym – w tym z stwierdzonymi i widocznymi wybrzuszeniami lub uszkodzeniami mającymi wpływ na bezpieczeństwo użytkownika.
e) Stosowane sprzętu w ciężkich, extremalnych warunkach, przeciążanych ponad normalne warunki eksploatacji.
Wszystkie towary zakupione w Anaxer.pl objęte są rękojmią. Sprzedawca (Sklep) odpowiada za niezgodność towaru z umową oraz za wady fizyczne i prawne.

Towar jest niezgodny z umową, jeżeli nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości nie  odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Niezgodność z umową zachodzi także wtedy, gdy towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela  (wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie).

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać:

  • doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawęalbo
  • wymianę na nowy,

chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymaga ona nadmiernych kosztów.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, bądź naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy oznacza, że klient zwraca  towar, Sklep natomiast zwraca klientowi zapłaconą cenę. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@anaxer.pl lub listownie na adres: ul. Sobieskiego 196, 43-300 Bielsko-Biała poprzez dołączenie wypełnionego formularza reklamacyjnego. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem emaila lub telefonicznie. W razie odstąpienia od umowy pieniądze stanowiące równowartość zapłaconej ceny zostaną zwrócone klientowi w ciągu 14 dni.